Hírek

Tájékoztató a matematika szintfelmérő tesztről MK-s hallgatóknak

A regisztrációs héten, a beiratkozást követően a Mérnöki Kar valamennyi első éves, nappali tagozatos hallgatója kötelező jelleggel szintfelmérő tesztet fog írni matematikából. A teszt feladatai a középiskolai matematika anyag azon témaköreire épülnek (halmazelmélet, hatvány, gyök, logaritmus, trigonometria, elemi függvények, függvénytani alapfogalmak, azonos átalakítások, egyenletek, egyenlőtlenségek, koordinátageometria elemei), amelyek ismerete és biztos alkalmazási készsége leginkább szükséges az első féléves matematika tárgyak, elsősorban a Matematikai analízis I. elsajátításához.

A teszt 16 feladatból áll, és számítógépen fogják megírni. A megoldásra, azaz a helyes válaszok megjelölésére 50 perc áll rendelkezésre. A teszt megoldásához függvénytábla és számológép használható.

A teszt sikeres teljesítéséhez a 16 feladatból legalább nyolcra helyes választ kell adniuk. (Rossz válaszok nem jelentenek pontlevonást.)  A matematika szintfelmérő teszt sikeres teljesítése azt jelzi, hogy a hallgató megfelelő alapokkal rendelkezik a matematikai analízis tárgy sikeres teljesítéséhez. Azon hallgatóknak, akiknek a tesztet nem sikerült teljesíteniük, erősen javasolt, hogy vegyék fel a Neptun tanulmányi rendszerben a VEMKMAB524F kódú Matematikai felzárkóztató tárgy 01-es kurzusát. Ennek a tárgynak a keretében a teljes félév folyamán konzultációs és gyakorlási lehetőséget, segítséget kapnak a matematikai analízis tárgy követelményrendszerének teljesítéséhez. A sikertelen tesztet nem lehet és nem is kell újra teljesíteni.

Dominyák Imréné (1937-2019)

Dr. Dominyák Imréné (1937-2019)

margit

 

Napló cikk, 2007. december 8.

DominyakMargit

 

Győri István Eötvös József-koszorú kitüntetést kapott

gyorii2018. november 5-én a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat megnyitó ünnepségén az MTA Székházában Győri István professor emeritus Eötvös József-koszorú elismerésben részesült. A díjat a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a kiemelkedő tudományos életműve elismeréseként ítélte oda Professzor Úrnak. Az ünnepségen elhangzott méltatás szerint Győri István, a matematikai tudomány doktora, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Matematika Tanszékének professor emeritusa a fiatal kutatók tudományos irányításában, a matematika, az alkalmazott matematika és az informatika oktatásában, a képzési formák megszervezésében és megalapozásában, valamint azok irányításában szerzett elévülhetetlen érdemeiért, a késleltetett differenciálegyenletek oszcillációjáról, stabilitásáról írott monográfiájának, számos dolgozatának és konferencia-előadásának elismeréseként részesült a kiemelkedő szakmai kitüntetésben. Győri István szakmai életútjának részletesebb bemutatása itt olvasható.

Gratulálunk Professzor Úrnak a rangos szakmai elismeréshez! 

 

gyori2018 11 05 

Győri István szakmai munkássága

Győri István 1943-ban született Sárbogárdon. 1968-ban szerzett matematikusi diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetemen. Ezt követően 1993-ig a Szegedi Orvostudományi Egyetem Számítástechnikai Központjában dolgozott, miközben oktatott a József Attila Tudományegyetemen, és igen aktív, eredményes tagja volt a JATE Differenciálegyenletek Szemináriumának. 1992-ben "Funkcionál-differenciálegyenletek megoldásainak oszcillációja és globális attraktivitása" c. értekezése alapján elnyerte a matematikai tudomány doktora címet. 1993-tól a Veszprémi Egyetem professzora, 1995 és 1998 között rektori minőségben.

Győri István a differenciálegyenletek elméletének nemzetközileg ismert, nagy tekintélynek örvendő kutatója. A késleltetett differenciálegyenletek és a differenciaegyenletek megoldásainak oszcillációját, aszimptotikus viselkedését és stablitását vizsgálva több olyan eredményt ért el, amelyek ezen témakörök meghatározó, komoly hatást, visszhangot kiváltó, széles körben alkalmazott eszközeivé váltak. Ugyanakkor - főleg a Szegedi Orvostudományi Egyetemen töltött évei alatt - igen eredményes tevékenységet fejtett ki a matematika alkalmazásai, a számítástechnika és az informatika terén is.

Nagy hatású tudományos eredményeiből csupán néhányat említünk. Bevezette az általánosított karakterisztikus egyenlet fogalmát, amely röviden szólva a linearizálás klasszikus módszerének a késleltetett differenciálegyenletek oszcillációelméletében való megalapozását jelenti. A módszer valóban olyan fontossá és hasznossá vált, mint a karakterisztikus egyenlet a közönséges differenciálegyenletek elméletében (Győri I., Ladas G., Oscillation Theory of Delay Differential Equations, Oxford Science Publications, Clarendon Press, Oxford, 1991). Erre a monográfiára a szerzők az MTMT szerint 1383 hivatkozást kaptak. Társszerzőkkel sikerült bebizonyítania a késleltetett differenciálegyenletek oszcillációelméletének alaptételét, mely szerint egy lineáris autonóm egyenletnek akkor és csak akkor van nem-oszcilláló megoldása, ha karakterisztikus egyenletének van valós gyöke. Nagy érdeklődést váltott ki a kompartmentrendszerek és az integro-differenciálegyenletek kapcsolatáról született önálló dolgozata is. (Az 1987-ben megjelent dolgozatra az MTMT szerint a 61 hivatkozás született.) Fontos eredményeket ért el a Cooke és Wiener által bevezetett szakaszonként konstans argumentumú differenciálegyenletek elméletében. Elsőként igazolta, hogy a szakaszonként konstans argumentumú differenciál-egyenletek jól használhatók bizonyos késleltetett differenciálegyenletek megoldásainak numerikus approximációjára. (Az 1991-ben megjelent dolgozatra az MTMT szerint 45 hivatkozás született.) Rjabov és Driver korábbi eredményei szerint, ha egy nem-autonóm lineáris differenciálegyenlet-rendszerben a késleltetés elegendően kicsi, akkor a késleltett differenciálegyenlet-rendszer megoldásai aszimptotikusan ekvivalensek egy ugyanolyan dimenziójú közönséges differenciálegyenlet-rendszerrel. Győri Istvánnak társszerzőkkel közösen sikerült megadnia explicit alakban a fenti közönséges differenciálegyenletet, amelynek következményeként éles stabilitási kritériumokat kaptak. (Az 1997-ben megjelent dolgozatra az MTMT szerint 28 hivatkozás született.) Munkásságából kiemelkednek a populációdinamika életkorfüggő modelljeivel kapcsolatos vizsgálatai, amelyekben sikerült jellemeznie a megoldások aszimptotikus viselkedését explicit, az alkalmazók számára is közvetlenül használható módon. Kiemelkedő hatásúnak bizonyult az a nem-autonóm Lotka-Volterra típusú késleltetett differenciálegyenletek aszimptotikus egyensúlyi helyzetének globális stabilitására vonatkozó kritériuma, amelyet társszerzőjével egy újszerű Ljapunov-függvény segítségével sikerült igazolnia. (Az 1997-ben megjelent dolgozatra az MTMT szerint a 91 hivatkozás született.)

Győri Istvánnak 209 tudományos publikációja van, amelyek közül 57 az orvosi alkalmazások kategóriájába tartozik. Az MTMT szerint tudományos közleményeire 3336 hivatkozást kapott. Győri István a nemzetközi differenciálegyenletes és differenciaegyenletes matematikai közösség széles körben ismert és elismert tagja. Tagja számos rangos nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának, és még ma is állandó meghívottja a legrangosabb nemzetközi konferenciáknak. Publikációs tevékenysége nyugdíjba vonulása óta is ugyanolyan intenzív, mint amilyen aktív munkaviszonya alatt volt. Nemzetközi elismertségét az is jól mutatja, hogy már 12 éve folyamatosan tagja az International Society of Difference Equations Igazgatói Tanácsának (Board of Directors), amelyet kétévente titkos szavazással választanak újra.

Győri István nemcsak világhírű tudós, de kiemelkedik az ismeretek átadásában, az iskolateremtésben is. Társzerzője több egyetemi jegyzetnek. Veszprémben, a Pannon Egyetemen létrehozott egy differenciálegyenletes műhelyt, amely lendületes fejlődésben van. Az irányítása mellett a Pannon Egyetem Matematika Tanszékének három munkatársa is megszerezte az MTA doktora címet.

Győri István nemzetközi hírű, kiváló tudós. A késleltetett differenciálegyenletek oszcillációjáról, stabilitásáról írott monográfiájának, számos dolgozatának és konferencia-előadásának köszönhetően a szakterület meghatározó, igen sokat idézett személyiségévé vált. Elévülhetetlen érdemei vannak fiatal kutatók tudományos irányításában, a matematika, az alkalmazott matematika és az informatika oktatásában, a képzési formák megszervezésében és megalapozásában, azok irányításában.

2018. június