Hírek

Geometry Festival - Bezdek 65

A Matematika Tanszék és a Műszaki Informatikai Kar nemzetközi konferenciát hirdet Veszprém Discrete Mathematics and Applications Conference - Geometry Festival címmel 2020. június 29 - július 3 között. További információk a konferencia honlapján találhatók: http://geofest.mik.uni-pannon.hu. A konferencián ünnepeljük Bezdek Károly professzor úr 65. születésnapját.

Dósa György egyetemi tanári kinevezést kapott

A köztársasági elnök 310/2019. (VII.30.) KE határozatával – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára egyetemi tanárrá nevezte ki Dr. Dósa György egyetemi docenst  2019. július 31. napjával.


Gratulálunk professzor úrnak a rangos szakmai elismeréshez!

Summer School on Discrete and Continuous Dynamical Systems

 

Date: September 4-6, 2019
Location: University of Pannonia
Faculty of Information Technology
Veszprem, Hungary
Egyetem str 2
Building I
Application: send email to the secretary of the Doctoral School of Information Science and Technology
di-titkar@virt.uni-pannon.hu  before August 20, 2019
Fee: no tuition fee is required to pay, but there is no support for the local living costs
Credit Successful completion of the course earns 8 credits
 Instructors: Prof. Ferenc Hartung, University of Pannonia
Prof. Miháhy Pituk, University of Pannonia
Dr. Ábel Garab, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Austria

 Topics:
The following introductory topics will be covered for both discrete and continuous dynamical systems:
first and second order scalar linear equations; linear systems; Liapunov stability theory; elements of bifurcation theory; applications of discrete and continuous dynamical systems; the role of time delays in modelling  
Preliminary schedule of the lectures: September 4: 13:00-18:00
Septermber 5: 9:00-18:00
September 6: 9:00-15:00

Győri István Eötvös József-koszorú kitüntetést kapott

gyorii2018. november 5-én a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat megnyitó ünnepségén az MTA Székházában Győri István professor emeritus Eötvös József-koszorú elismerésben részesült. A díjat a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a kiemelkedő tudományos életműve elismeréseként ítélte oda Professzor Úrnak. Az ünnepségen elhangzott méltatás szerint Győri István, a matematikai tudomány doktora, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Matematika Tanszékének professor emeritusa a fiatal kutatók tudományos irányításában, a matematika, az alkalmazott matematika és az informatika oktatásában, a képzési formák megszervezésében és megalapozásában, valamint azok irányításában szerzett elévülhetetlen érdemeiért, a késleltetett differenciálegyenletek oszcillációjáról, stabilitásáról írott monográfiájának, számos dolgozatának és konferencia-előadásának elismeréseként részesült a kiemelkedő szakmai kitüntetésben. Győri István szakmai életútjának részletesebb bemutatása itt olvasható.

Gratulálunk Professzor Úrnak a rangos szakmai elismeréshez! 

 

gyori2018 11 05 

Győri István szakmai munkássága

Győri István 1943-ban született Sárbogárdon. 1968-ban szerzett matematikusi diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetemen. Ezt követően 1993-ig a Szegedi Orvostudományi Egyetem Számítástechnikai Központjában dolgozott, miközben oktatott a József Attila Tudományegyetemen, és igen aktív, eredményes tagja volt a JATE Differenciálegyenletek Szemináriumának. 1992-ben "Funkcionál-differenciálegyenletek megoldásainak oszcillációja és globális attraktivitása" c. értekezése alapján elnyerte a matematikai tudomány doktora címet. 1993-tól a Veszprémi Egyetem professzora, 1995 és 1998 között rektori minőségben.

Győri István a differenciálegyenletek elméletének nemzetközileg ismert, nagy tekintélynek örvendő kutatója. A késleltetett differenciálegyenletek és a differenciaegyenletek megoldásainak oszcillációját, aszimptotikus viselkedését és stablitását vizsgálva több olyan eredményt ért el, amelyek ezen témakörök meghatározó, komoly hatást, visszhangot kiváltó, széles körben alkalmazott eszközeivé váltak. Ugyanakkor - főleg a Szegedi Orvostudományi Egyetemen töltött évei alatt - igen eredményes tevékenységet fejtett ki a matematika alkalmazásai, a számítástechnika és az informatika terén is.

Nagy hatású tudományos eredményeiből csupán néhányat említünk. Bevezette az általánosított karakterisztikus egyenlet fogalmát, amely röviden szólva a linearizálás klasszikus módszerének a késleltetett differenciálegyenletek oszcillációelméletében való megalapozását jelenti. A módszer valóban olyan fontossá és hasznossá vált, mint a karakterisztikus egyenlet a közönséges differenciálegyenletek elméletében (Győri I., Ladas G., Oscillation Theory of Delay Differential Equations, Oxford Science Publications, Clarendon Press, Oxford, 1991). Erre a monográfiára a szerzők az MTMT szerint 1383 hivatkozást kaptak. Társszerzőkkel sikerült bebizonyítania a késleltetett differenciálegyenletek oszcillációelméletének alaptételét, mely szerint egy lineáris autonóm egyenletnek akkor és csak akkor van nem-oszcilláló megoldása, ha karakterisztikus egyenletének van valós gyöke. Nagy érdeklődést váltott ki a kompartmentrendszerek és az integro-differenciálegyenletek kapcsolatáról született önálló dolgozata is. (Az 1987-ben megjelent dolgozatra az MTMT szerint a 61 hivatkozás született.) Fontos eredményeket ért el a Cooke és Wiener által bevezetett szakaszonként konstans argumentumú differenciálegyenletek elméletében. Elsőként igazolta, hogy a szakaszonként konstans argumentumú differenciál-egyenletek jól használhatók bizonyos késleltetett differenciálegyenletek megoldásainak numerikus approximációjára. (Az 1991-ben megjelent dolgozatra az MTMT szerint 45 hivatkozás született.) Rjabov és Driver korábbi eredményei szerint, ha egy nem-autonóm lineáris differenciálegyenlet-rendszerben a késleltetés elegendően kicsi, akkor a késleltett differenciálegyenlet-rendszer megoldásai aszimptotikusan ekvivalensek egy ugyanolyan dimenziójú közönséges differenciálegyenlet-rendszerrel. Győri Istvánnak társszerzőkkel közösen sikerült megadnia explicit alakban a fenti közönséges differenciálegyenletet, amelynek következményeként éles stabilitási kritériumokat kaptak. (Az 1997-ben megjelent dolgozatra az MTMT szerint 28 hivatkozás született.) Munkásságából kiemelkednek a populációdinamika életkorfüggő modelljeivel kapcsolatos vizsgálatai, amelyekben sikerült jellemeznie a megoldások aszimptotikus viselkedését explicit, az alkalmazók számára is közvetlenül használható módon. Kiemelkedő hatásúnak bizonyult az a nem-autonóm Lotka-Volterra típusú késleltetett differenciálegyenletek aszimptotikus egyensúlyi helyzetének globális stabilitására vonatkozó kritériuma, amelyet társszerzőjével egy újszerű Ljapunov-függvény segítségével sikerült igazolnia. (Az 1997-ben megjelent dolgozatra az MTMT szerint a 91 hivatkozás született.)

Győri Istvánnak 209 tudományos publikációja van, amelyek közül 57 az orvosi alkalmazások kategóriájába tartozik. Az MTMT szerint tudományos közleményeire 3336 hivatkozást kapott. Győri István a nemzetközi differenciálegyenletes és differenciaegyenletes matematikai közösség széles körben ismert és elismert tagja. Tagja számos rangos nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának, és még ma is állandó meghívottja a legrangosabb nemzetközi konferenciáknak. Publikációs tevékenysége nyugdíjba vonulása óta is ugyanolyan intenzív, mint amilyen aktív munkaviszonya alatt volt. Nemzetközi elismertségét az is jól mutatja, hogy már 12 éve folyamatosan tagja az International Society of Difference Equations Igazgatói Tanácsának (Board of Directors), amelyet kétévente titkos szavazással választanak újra.

Győri István nemcsak világhírű tudós, de kiemelkedik az ismeretek átadásában, az iskolateremtésben is. Társzerzője több egyetemi jegyzetnek. Veszprémben, a Pannon Egyetemen létrehozott egy differenciálegyenletes műhelyt, amely lendületes fejlődésben van. Az irányítása mellett a Pannon Egyetem Matematika Tanszékének három munkatársa is megszerezte az MTA doktora címet.

Győri István nemzetközi hírű, kiváló tudós. A késleltetett differenciálegyenletek oszcillációjáról, stabilitásáról írott monográfiájának, számos dolgozatának és konferencia-előadásának köszönhetően a szakterület meghatározó, igen sokat idézett személyiségévé vált. Elévülhetetlen érdemei vannak fiatal kutatók tudományos irányításában, a matematika, az alkalmazott matematika és az informatika oktatásában, a képzési formák megszervezésében és megalapozásában, azok irányításában.

2018. június